Sidebar

Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП www.activecitizensfund.bg, с договор № 12/30.09.2019г.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 145 518,74 евро

Продължителност на проекта: от 30/09/2019 до края на февруари 2021.

Водещ партньор: Център  за развитие на устойчиви общности (България)/ Center for Sustainable Communities Development (Bulgaria)
Партньори:

  • KUN Centre for Equality and Diversity – Norway
  • Асоциация за жените адвокати – България / Women Lawyers Association

По данни на Световната здравна организация всяка година в световен мащаб се извършват повече от 5000 престъпления върху честта.

В законодателството у нас липсва дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни. Резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Формите на злоупотреба са ранни/уредени/насилствени бракове, заливане с киселина, убийства заради зестра, генитално осакатяване и пр.


Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от училище и последваща трайна маргинализация. С навлизането на имигранти в страната се разпространяват и другите форми, но не се разпознават от професионално заинтересованите групи. Тези форми са много по-тежки, защото се насърчават от семейството и общността, като в планирането на насилието участват и жените. Правната и социална практика за ефективна защита и целева намеса е недостатъчна.

Инициативата „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“ предлага национално представително изследване на проблема сред различните етнически групи: роми, евреи, турци и българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти  в паралел с положението и добрите практики в Норвегия.

Проектът включва още анализ на знанията и отношението на българите към проблема като след това ще бъдат изработени препоръки за промени в политиките на законодателството като целта е те да стигнат до всички публични институции.с цел ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи.

Ще бъде организирана и застъпническа кампания, включваща 13 публични консултации по Препоръките с мининимум 130 души в страната, профилирани по етнос, професия и религиозна принадлежност.

В рамките на инициативата ще бъдат организирани и 5 кръгли маси в различни региони от страната с поне 200 души. Срещите с широката общественост са с цел подписване на Петиция в подкрепа на изработените препоръки. Ще бъдат изработени още обучителни материали, таргетирани към различни професионалисти. 20 минутен филм с реални истории и широка комуникационна кампания, завършваща с национална конференция. Така ще се допринесе още повече за упражняване на натиск върху публичните институции и постигане на целите на проекта за промяна в законодателството.

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ПРОЕКТ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ В ИМЕТО НА ЧЕСТТА В СОЦИАЛЕН И ПРАВЕН АСПЕКТ”