Sidebar

В законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. С това цели да се пребри проектът в следващите две години. Водещ партньор е Център за развитие на устойчиви общности, а станалите два партньора са Център за равенство и многообразие KUN, Норвегия и Асоциация на жените адвокати, България.

Проектът „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“ започна с пълна сила. За изминалите няколко месеца бе създаден уебсайт на проекта - hra-project.eu/. В него можете да намерите полезна информация за престъпленията в името на честта в глобален мащаб и да следите развитието на проекта в България и в Норвегия.

Готова е и визуалната идентичност на инициативата – изработени са лого и рекламни банери. Още рекламни материали предстоят да станат реалност в началото на следващата година, за когато е предвидена и откриваща пресконференция, на която ще бъдат представени постигнатите резултати до момента.

Следете още информация на сайта на проекта, както и на  www.activecitizensfund.bg

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.