Sidebar

През изминалите два месеца се проведоха публични консултации по темата „Престъпления в името на честта“ с повече от 100 души от София и други градове в страната.

 

На дискусиите бе представен Наръчник за действие при злоупотреби от този характер както и препоръки за промени в законодателството по отношение на тези престъпления. Участници в обсъжданията бяха представители на турската и ромската общности, полицейски служители, социални  работници, адвокати, учители, лекари, здравни медиатори, бежанци и мигранти. Всички те дадоха своята оценка и предложения за промени в изготвените препоръки на базата на своя опит при работата на терен.

Модератори на срещите бяха Станимира Хаджимитова – директор на Център за развитие на устойчиви общности, Елка Пороминска – Председател на Асоциацията за жените адвокати, като експрети участваха и адвокатите Бригита Костова и Мария Ганчева от Асоциация за жените адвокати. Според правните специалисти дискусиите бяха градивни и полезни с представения в тях практически опит и конструктивни предложения.  Първата публична дискусия бе с полицейски служители на територията на област Търговище. „Гледната им точка беше много полезна и показателна за състоянието на проблема в България. Точно те като първата брънка от веригата от държавни и общински органи, които се сблъскват с проблема, споделиха, че се чувстват сами, когато след като интервенират, предават пострадалото лице на съответните звена на общинските социални служби и Агенцията за закрила на децата, но после виждат, че статуквото се връща, няма реални наказания, няма реална работа с тези младежи и родители“, споделя адвокат Ганчева.

Един от най-любопитните и неочаквани изводи по време на дискусиите се оказа и факта, че има тенденция за намаляване на възрастта при децата относно престъпно съжителство, което се обяснява с все по-ниската възраст за осъществяване на първи полов акт. Това далеч не е всичко. Според адвокат Ганчева често тези престъпления в наши дни продължават да съществуват не толкова заради традициите и културните особености на някаква общност, а заради икономически и социални проблеми  - сключването на брак от непълнолетни се използва, за да се замине в чужбина. В добрия вариант – да се избяга от бедността в България, започвайки работа и професионално обучение в чужбина /като например в Германия, където ако не си женен, се плаща ергенски данък  и в същото време започват да се обучават, за да започнат работа дори и ниско заплатена за стандартите на другата държава, но по-добре от България – тоест когато има материален стимул са мотивирани да се образоват и да работят/. В лошият случай е когато заминават за чужбина, но с намерението да се включат в организираната престъпност на джепчийство.

Въпреки някои обезсърчителни изводи, експертите и партньори в проекта дълбоко вярват, че има начин да се прекратят детските бракове у нас и са обнадеждени от препоръките, които бяха изготвени в рамките на проекта. За да бъде постигната максимална ефективност, трябва всички промени да бъдат приложени в тяхната съвкупност, смята адвокат Бригита Костова. Нужна е много и константна работа на всички институции с тези общности, но работа не отвън, а от вътре с техни представители и организации, които работят за повишаване на образованието, на икономическия и социалния статус на тези затворени групи, допълват още експертите. Според тях най-често налаганото наказание /глоба в размер на 1000 лева/ не е ефективно нито като санкциониране на противоправното поведение, нито превентивно – за предпазване от извършване на такова. Необходимо е да се налагат по-ефективни наказания, както за родителите, така и за извършителите.

Беше подчертана необходимостта законово да се създаде национална и местна координационна мрежа за справяне с проблема и включването в Наказателния кодекс на дефиниция и на повече конкретни престъпления в името на честта, дори и те практически да не се откриват на територията на България.

А за хората, които работят на терен по всички тези чувствителни въпроси, най-важно е да бъдат човечни и да изпълняват задълженията си съвестно и съобразно нормативната уредба. Всички институции, които директно работят по проблема с престъпленията в името на честта трябва да изискват и участват активно в обучение за разпознаване на тези престъпления, да бъдат непримирими с подобно поведение не само като професионалисти, но и като хора в ежедневието им на обикновени граждани и не на последно място да съдействат на неправителствени организации и доброволците, които работят в тази област за да се създаде по-добре действащ механизъм за защита.

През януари предстои да се проведадат и 5 кръгли маси в Разлог и Югозападна България, Плевен, Търговище и Североизточна България, Враца и Северозападна България и Смолян, където ще бъде представен финален вариант на препоръките за промяна в закона пред заинтересованите страни и ще бъде подготвена петиция във връзка с предложенията.

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. "