Sidebar

Двудневната работна среща по проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“ се състоя в София, като партньорите от KUN  се включиха онлайн.

На 27 и 28 октомври представители на Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО), Асоциация за жените адвокати (АЖА), KUN Center for Equality and Diversity и Сдружение „Корективи“ се събраха за обмен на добри практики чрез взаимно обучение.

Адвокатите от Асоциация за жените адвокати представиха преглед на действащата правна рамка в България в момента, от което става ясно, че при повечето случаи на детски бракове (най-честата форма на престъпления в името на честта у нас) дори не се стига до съда, а при тези, които достигат, липсва ефективно прилагане на присъдите, които най-често се изразяват в глоби. По данни на НСИ през 2011г. има регистрирани 315 ранни брака, през 2018 г. те вече са 651, през 2019 – 591. Това не включва случаи на ранно съвместно съжителство, от което най-често следва и ранна бременност. През 2016 г. общият брой регистрирани случаи на ранни съжителства и ранни раждания и на новородените бебета от малолетни и непълнолетни момичета е 853, от които 448 малолетни/непълнолетни момичета, встъпили в ранни съжителства и/или осъществили ранни раждания и 405 новородени бебета.

„Изправени сме пред социален проблем, засягащ цялото общество, изискващ промяна в установените отрицателни социални норми и обичаи, ангажираност и реинтеграция на засегнатите млади хора, както и гаранция за образование и възможности за работа“, категорични са експертите от АЖА

Същата нужда сочат и анализите от направените до момента изследвания в България, които може да намерите на сайта – www.hra-project.eu. Според представителите на Сдружение „Корективи“ у нас най-разпространената форма на престъпления в името на честта са детските бракове и то основно в ромската общност. Страната ни все още няма работещ механизъм как да се справи с този феномен. Освен това от проучването на общественото мнение разбираме, че и голяма част от населението не разпознава този феномен и не го различава от проблема с домашното насилие.

Директорът на ЦРУО – Станимира Хаджимитова представи резултатите от своите проучвателни дейности, които засягат широк кръг въпроси около темата – от действителната законова и нормативна рамка, през ангажимента на отделните институции до социалния аспект на феномена. Тя разгледа злоупотребите в името на честта през по-големия проблем на насилие над жени и насилие, основано на пола и описа нуждата от действие както от страна на институциите, така и на неправителствения сектор в борбата срещу това явление.

Норвежкият партньор по проекта - KUN  представи резултатите от направените до момента проучвания там. В Норвегия няма отделен регистър за престъпления в името на честта. Всичко се вписва в регистър за домашно насилие. Има обаче специални забрани за съжителство на деца под 16 годишна възраст, има също редица рестрикции за сексуално поведение, където честта е водещ фактор. Детските бракове не са разпространени в страната. Според експертите от Норвегия сред най-големите проблеми е невъзможността за разпознаване на стигмата в тези маргинализирани групи. От 3406 случая на злоупотреби в името на честта през 2018 г.едва 280 приключват с присъда. До момента правителството в Норвегия е инициирало 7 плана за действие в тази област като има и действащ Национален екип на компетентност(Norwegian Competence Team on forced marriage, genital mutilation and negative social control), който се състои от 8 експерти в различни области, работещи със злоупотреби в името на честта. Страната е една от водещите държави в класациите за равнопоставеност на половете, но в същото време отбелязва високи нива на насилие над жени, включително и домашно насилие. Въпреки това някои от добрите практики там биха могли да се приложат и у нас като например добрата работа с медиите и повишаването на чувствителността на обществото към подобен тип прояви.

Ами сега?

Препоръките, които експертите създадоха, ще бъдат представени и обсъдени в рамките на 13те публични консултации с представители на различни етнически, религиозни, експертни групи, НПО и медии в България, които предстоят да бъдат организирани през следващите месеци. Планира се изготвянето на  петиция, която да  бъде разпространена чрез 5 кръгли маси в 5 града в цялата страна в началото на 2021г.

Следете още информация на сайта на проекта, както и на  www.activecitizensfund.bg

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. "