Sidebar

Това показва национално представително изследване на населението на основата на преки лични интервюта и дълбочинни интервюта с експерти на Сдружение „Корективи“ в рамките на проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“. Ето подробности:

1) Структура на извадката

Извадката има следната структура:

 

От проучването става ясно, че отражението на традициите и традиционните общностни морални норми върху поведението е много по-силно застъпено сред етническите групи, различни от българската – турци, роми, арменци и евреи. С нарастване на възрастта и сред най-ниско образованите се регистрира по-висок дял на хората, за които традициите са определящи за поведението им.

Най-уязвими от гледна точка на организацията на семейния живот и вземането на решения са онези, които се придържат към задълженията в семейството и общността и не са наясно с правата си на граждани.

Отношенията в семейството са косвен индикатор, чрез който може да бъдат установени по-рисковите групи, при които е възможно упражняването на насилие, основано на честта и в частност на най-разпространената форма у нас – ранните бракове. От гледна точка на традициите и влиянието им върху поведението на хората като по-придържащи се към общностните повели се обособяват по-малобройните (спрямо българите) етноси на ромите, турците, арменците и евреите. При натрупване на различните индикатори, като по-обвързани с традициите и предходните поколения остават ромите и турците. Индикатори, с фокус върху различните форми на неравнопоставеност извеждат на преден план ромите. Други рискови демографски групи са хората с най-ниски доходи и образование. Логично, по-голям носител на предаваните през поколенията норми са най-възрастните. 

Данните от проведеното национално представително проучване потвърждават наблюденията от дълбочинните интервюта с експерти – че най-„проблематичната“ форма на насилие в името на честта за България са ранните принудителни бракове.

Проучването установява, че комбинация от рискови фактори способстват за появата на форми на насилие в името на честта. Това са полученото ниско образование, маргиналността на социалната група в съчетание с придържането към изключително традиционен начин на живот. Липсата на единна позиция и разбиране за ранните бракове както сред експерти, така и сред граждани може да се окаже проблем в битката с насилието в името на честта и при провеждането на разяснителни кампании за същността на феномена.

Интересно е, че 12% от участниците в проучването в действителност са налагали ограничения или забрани в случаи, когато са считали, че семейната чест е застрашена. 

Оказва се, че единният телефон за спешни случаи (112) и полицията са институциите, на които гражданите имат най-високо доверие за подаване на сигнал за ситуация на насилие, свързано с честта. Фактът, че ако станат потърпевши на форма на насилие в името на честта, най-голяма част от българското население биха споделили с роднина, на когото имат доверие (41%) спрямо 37% - на представители на полицията, показва неразбирането на характера на актовете на насилие в името на честта. Това насилие се извършва от лица от семейството и споделянето с друг близък би могло допълнително да утежни проблема.

Пълната версия на проучване ще намерите тук: Изтегли в PDF

 

Следете още информация на сайта на проекта, както и на  www.activecitizensfund.bg

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. "