Sidebar

На 18 февруари по време на онлайн заключителната конференция по проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“ се срещнаха специалисти от България, Румъния, Норвегия, Великобритания, Италия и Германия да говорят по проблемите в името на честта.

Детските бракове се очертават като основна проява на този тип деяния на стария континент. Те са характерни не само за затворени малцинствени групи, но и за мигрантите, пристигащи тук от страни като Ирак, Афганистан, Индия, Пакистан. За представителите на различните институции и неправителствените организации, работещи  по темата, справянето с тези културни различия се оказва истинско предизвикателство, но не липсват и добри практики. Такива бяха представени от Марте Тейлър и Минела Кошута от Норвегия.

Стъпвайки върху експертните анализи, изготвени по проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“ заедно с колегите от УНИЦЕФ България потърсихме възможните решения у нас, а експертът Ана Чиритоу ни представи изследователския поглед по темата на европейско ниво. Изключително интересно бе включването на Мария Николова от отдел “Право и антропология“ в Института Макс Планк в гр. Хале, Германия, която представи тези престъпления като пресечна точка между антропология и право. Според голяма част от експертите при злоупотребите в името на честта основен проблем е това, че традицията надделява над закона и дори над здравните и икономически рискове за малолетните, а превантивната функция на закона е силно надценена.

А как се работи по последствията от такова насилие?

За това ни разказаха Теодора Николова и Ани Райков от Мисия на Международната организация по миграция в България , които работят с мигранти и бежанци, жертви на престъпления в името на честта в страните си на произход. Такива има не само у нас, но и във Великобритания. Мусурут Зия работи по темата в Обединеното Кралство от много години и също сподели своя опит. Опит не само на терен, но и за преодоляването на стигмата в публичното пространство да се говори свободно по темата.  Понятието е непознато и у нас като главна заслуга за това имат медиите. Велина Барова, журналист на Блулинк, отразяващ такива теми, обясни как говореното за злоупотреби в името на честта е като стъпване по тънък лед, защото трябва едновременно да посочиш извършителите и да се стараеш да не разпалваш вече бушуващи конфликти в обществото по отношение на силно маргинализирани групи.

Въпреки това виновници има

Във втората част на конференцията акцент бе поставен върху правния аспект на проблема. Адвокат Елка Пороминска представи изследване на такива престъпления в България и очерта основните проблеми при борбата с тях. Как бихме могли да се справим с тези дефицити – своя опит сподели съдия Радослава Йорданова от Районен съд Ихтиман, която има дълъг опит с разрешаването на казуси от подобен тип. За методите на превенция и защита в Италия пък говори адв. Мария Ганчева, която смята, че доверието в институциите е от решаващо значение за постигане на успех.

Във връзка именно с ефективното правораздаване при престъпления от такъв характер, екипът на проекта изготви Петиция за промени в законодателството и политиките, която може да откриете и на този сайт. Тя бе представена на заключителната конференция и одобрена от експертите, участници в нея, ще се радваме да я подкрепите и вие!

Запис на цялата конференция може да откриете тук!

Презентации на участниците в конференцията може да изтеглите в PDF формат от тук:

1. Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта" - Диана Георгиева - Изтегли в PDF
2. Насилие в името на честта - експертен подход в Норвегия - Марте Тейлър - Изтегли в PDF
3. Изследователският подход към ранните бракове на европейски ниво - Ana Chiritoiu - Изтегли в PDF
4. Осигуряване на място за културното многообразие - Мария Николова, институт "Макс Планк" за социална антропология - Изтегли в PDF
5. Детски бракове - проблем и възможни режения - Любомир Крилчев, УНИЦЕФ България - Изтегли в PDF
6. Насилие, основано на честта и мигрантски и бежански общности - Теодора Николова, Ани Райков, Мисия на Международната организация за миграция в България - Изтегли в PDF
7. Институционален отговор на насилието в името на честта в Норвегия - Minela Kosuta - Изтегли в PDF
8. Дефиниция на насилие в името на честта - Mussurut Zia - Изтегли в PDF
9. Престъпления в името на честта - кабинетно проучване - Елка Пороминска - Изтегли в PDF
10. Злоупотреби в името на честта - добри практики от Италия - Мария Ганчева - Изтегли в PDF
11. Петиция за промени в политиките и законодателството в България - Бригита Костова - Изтегли в PDF

 

Следете още информация на сайта на проекта, както и на  www.activecitizensfund.bg

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.