Sidebar

Престъпленията в името на честта далеч не са проблем само на нашето общество. Те са разпространени не само в далечни страни от Азия и Близкия изток, но и в различни части на Европа.

Във видеото по-долу ви пренасяме в Норвегия, където злоупотребите в името на честта са позната практика от миналото до днес, но обществото, правителството и медиите работят в симбиоза за справянето с проблема.

Колегите ни от KUN –  Center for Gender Equality and Diversity ще ви дадат техните 3 рецепти за справяне с проблема и превенция. До колко и дали те са допустими и у нас, предстои да разберем на публичните консултации, които вече стартирахме в рамките на проекта.

Следете още информация на сайта на проекта, както и на  www.activecitizensfund.bg

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.