Sidebar

В България ще бъде извършено кабинетно проучване на наличните към момента политики и правни актове от експертите в проекта. Резултатите от ще бъдат допълнени от национално представително изследване, което ще включи не само ранните и принудителни бракове, но и други злоупотреби от т.н. „чадър на честта“.

Прочети още: Дейност 1: Анализ на ситуацията в България и Норвегия по отношение на злоупотребите в името на...

Провеждане на 2-дневна работна среща между трите партньора в София и представители на социологическата агенция. На нея ще се представят и обсъдят резултатите и анализите от проведените изследвания в двете държави; ще се дискутират добри практики и ще се изработят два вида предварителни Препоръки към публичните институции в България и Норвегия, съответно за политически и за законодателни промени.

Прочети още: Дейност 2 : Обмен на добри практики чрез взаимно обучение

Подготовка на Наръчник за ползване от професионалисти, представители на заинтересованите страни – законодателни институции, местна власт, изследователи, правозащитни органи (полиция, адвокати, прокурори), социални работници, учители, ОПЛ, медиатори, учители.

Прочети още: Дейност 3: Разработка на обучителни материали по проблема

  • а/ Публични консултации
  • б/ Кръгли маси

Дейността ще се извърши само в България.

Изработените по време на Дейност 2 застъпнически инструменти, а именно предварителни две Препоръки за политически и законодателни промени, ще бъдат обсъдени с широк кръг обществени групи преди да бъдат изпратени на национални и местни публични власти в България.

Прочети още: Дейност 4: Провеждане на застъпническа кампания

Тази дейност има за цел да информира регулярно заинтересованите страни в България и Норвегия за дейностите и резултатите от проекта, което ще подпомогне и застъпническата дейност за приемане от страна на националните и местни институции на предлаганите промени в политики и закони.

Прочети още: Дейност 5: Комуникационна дейност