Sidebar

комуникационен план

 • КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ПРОЕКТ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ В ИМЕТО НА ЧЕСТТА В СОЦИАЛЕН И ПРАВЕН АСПЕКТ”

  I.Въведение и цел на комуникационния план

  1.1. Въведение

  В законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Формите на злоупотреба са ранни/уредени/насилствени бракове, заливане с киселина, убийства заради зестра, генитално осакатяване и пр. Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от училище и последваща трайна маргинализация. С навлизането на имигранти в страната се разпространяват и другите форми, но не се разпознават от професионално заинтересованите групи. Тези форми са много по-тежки, защото се насърчават от семейството и общността, като в планирането на насилието участват и жените. Правната и социална практика за ефективна защита и целева намеса е недостатъчна. Проектът предлага национално представително изследване на проблема сред различните етнически групи: роми, евреи, турци и българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти /преки ползватели/, в паралел с положението и добрите практики в Норвегия; анализ на знанията и отношението на българите към проблема; изработване и изпращане на публичните институции /основна целева група/ на Препоръки за промени в политиките и законодателствотоза ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи.

 • Промяна в графика на дейностите по проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

  Във връзка с обявената извънредна ситуация и наложените ограничения, се налага да се промени графикът на проекта. Въпреки това работата по него продължава активно.

  Дейностите на теренв рамките на провеждащото се в момента социологическо проучване, ще започнат отноово веднага след прекратяването на ограничителните мерки.