проект HRA

 • Activity 2: Sharing good practices through peer learning

  Conducting a 2-day working meeting between the three partners and  representatives of the sociological agency in Sofia. There will be presented and discussed the results and the analyzes of the studies conducted in both countries; good practices will be discussed and two types of ex-ante Recommendations to public institutions in Bulgaria and Norway will be developed, respectively for political and legislative changes.

 • Дейност 2 : Обмен на добри практики чрез взаимно обучение

  Провеждане на 2-дневна работна среща между трите партньора в София и представители на социологическата агенция. На нея ще се представят и обсъдят резултатите и анализите от проведените изследвания в двете държави; ще се дискутират добри практики и ще се изработят два вида предварителни Препоръки към публичните институции в България и Норвегия, съответно за политически и за законодателни промени.

 • Дейност 4: Провеждане на застъпническа кампания

  • а/ Публични консултации
  • б/ Кръгли маси

  Дейността ще се извърши само в България.

  Изработените по време на Дейност 2 застъпнически инструменти, а именно предварителни две Препоръки за политически и законодателни промени, ще бъдат обсъдени с широк кръг обществени групи преди да бъдат изпратени на национални и местни публични власти в България.

 • Дейност 5: Комуникационна дейност

  Тази дейност има за цел да информира регулярно заинтересованите страни в България и Норвегия за дейностите и резултатите от проекта, което ще подпомогне и застъпническата дейност за приемане от страна на националните и местни институции на предлаганите промени в политики и закони.

 • За кого е важна девствеността

  Миналата година Световната здравна организация и ООН осъдиха тестовете за невинност и призоваха за забраната им по цял свят, тъй като са болезнени, унизителни и психически травмиращи и задълбочават неравенството между двата пола.

  Този тип тестове много често предвещават престъпления в името на честта и сами по себе си могат да се приемат като насилие.

 • Злоупотреби в името на честта в социален и правен аспект – тема, по която Център за развитие на устойчиви общности заедно с партньори започна работа

  В законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. С това цели да се пребри проектът в следващите две години. Водещ партньор е Център за развитие на устойчиви общности, а станалите два партньора са Център за равенство и многообразие KUN, Норвегия и Асоциация на жените адвокати, България.

 • КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ПРОЕКТ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ В ИМЕТО НА ЧЕСТТА В СОЦИАЛЕН И ПРАВЕН АСПЕКТ”

  I.Въведение и цел на комуникационния план

   

  1.1. Въведение

  В законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Формите на злоупотреба са ранни/уредени/насилствени бракове, заливане с киселина, убийства заради зестра, генитално осакатяване и пр. Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от училище и последваща трайна маргинализация. С навлизането на имигранти в страната се разпространяват и другите форми, но не се разпознават от професионално заинтересованите групи. Тези форми са много по-тежки, защото се насърчават от семейството и общността, като в планирането на насилието участват и жените. Правната и социална практика за ефективна защита и целева намеса е недостатъчна. Проектът предлага национално представително изследване на проблема сред различните етнически групи: роми, евреи, турци и българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти /преки ползватели/, в паралел с положението и добрите практики в Норвегия; анализ на знанията и отношението на българите към проблема; изработване и изпращане на публичните институции /основна целева група/ на Препоръки за промени в политиките и законодателствотоза ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи.

 • Предоставя ли се закрила на бежанки, жертви на престъпление в името на честта у нас?

  Диана Радославова - съосновател, управител, главен адвокат на Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)

  От 2009 година ЦПП работи за защита правата на мигранти, бежанци и търсещи закрила в България чрез предствяне на правна помощ и застъпничество. Имат дългогодишен опит на работа в затворените имигрантски центрове и застъпничество за алтернативи на задържането. Разработват и специален малък проект за особено уязвими жени мигрантки през последните 2 години.

 • Протокол от процедура за избор на доставчик за провеждане на национално представително изследване

  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР МЕЖДУ ТРИ ОФЕРТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ
  [04.02.2020]
  Име на проекта: Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект (ACF 13)
  Бенефициент: Център за развитие на устойчиви общности
  Описание на услугата: Провеждане на национално представително изследване на населението (на възраст над 16 г.)на основата на преки лични интервюта и дълбочинни интервюта с експерти – представители на полиция, психолози, съдебна власт, медии, специалисти в областта на културната антропология