престъпление в името на честта

  • Предоставя ли се закрила на бежанки, жертви на престъпление в името на честта у нас?

    Диана Радославова - съосновател, управител, главен адвокат на Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)

    От 2009 година ЦПП работи за защита правата на мигранти, бежанци и търсещи закрила в България чрез предствяне на правна помощ и застъпничество. Имат дългогодишен опит на работа в затворените имигрантски центрове и застъпничество за алтернативи на задържането. Разработват и специален малък проект за особено уязвими жени мигрантки през последните 2 години.