Sidebar

Библиотека

В книгата става дума за правната система и структура и позицията на турската жена в нея. Засегнати са темите за равенство между половете, работни места, пазар на труда, а също и сексуалното насилие.

Прочети още: ПОЛЪТ И „ЗАКОНЪТ“: ЛИМИТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТВЪД ТЯХ

От автора: „През последните две десетилетия западните държави, приемащи имигранти, се сблъскват с убийства в името на честта и други форми на насилие, свързано с честта.

Прочети още: Разбиране на убийствата в името на честта и основаното на честта насилие в контекста на...

Въпреки нарастващата информираност в Турция по отношение на убийствата в името на честта, все още има много необосновани убеждения и предположения относно общия профил на жертвите, извършителите и извършените престъпления.

Прочети още: Профили на жертвите, извършителите и необоснованите вярвания относно убийствата на честта в Турция

Тази дисертация разглежда въпроса дали прилагането на ислямския закон qisas и diyat в Пакистан е оправдано в светлината на начина, по който се използва, за да се избегне наказанието за убийства на честта, като по този начин се създава среда, в която свободата на жените и мъжете е силно ограничена.

Прочети още: РОЛЯТА НА QISAS И DIYAT В УЛЕСНЯВАНЕТО НА УБИЙСТВА В ИМЕТО НА ЧЕСТТА

Като заключителна част от трилогия, базирана на едни и същи данни, тази статия добавя знания по темата за убийствата срещу жени, като изследва и идентифицира модели, динамика и опит на извършителите при убийства в името на честта.

Прочети още: Динамика на убийствата в името на честта и преживявания на извършителите

Материалите в тази категория са анализирани в рамките на проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Материалите в тази категория са  изработени по проект HASP Honor Ambassadors against Shame Practices - Grant agreement JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973 с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство (REC) (2014-2020 г.) на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията носят отговорност единствено авторите и при никакви обстоятелства то не може да се разглежда като  отразяващо мнението на Европейския съюз.
Website: www.hasp-project.eu