Sidebar

Библиотека

Тази статия изследва концептуализацията на убийствата на „честта“ във все по-разнообразното и мултикултурно общество на Канада, демонстрирайки, че тези убийства най-добре се разглеждат като попадащи в широкия спектър на домашното насилие, а не като отделен въпрос.

Прочети още: Концептуализиране на убийствата „в името на честта“ в Канада: екстремна форма на домашно насилие?

Насилието, основано на честта (HBV), е сериозна грижа за жените и момичетата от определен етнически произход. . За съжаление, докато дисциплината социология обръща значително внимание на насилието, основано на пола в западния контекст, HBV е тема, която не се изучава в тази област.

Прочети още: Преглед на литературата относно насилие в името на честта

Ръководство за обучение за мюсюлмански общности и доставчици на услуги в Онтарио

Проектът за мюсюлманска семейна безопасност (Muslim Family Safety Project - MFSP) стартира през 2003 г. за справяне с домашното насилие в мюсюлманските общности в Лондон Онтарио.

Прочети още: Справяне с домашното насилие в канадските мюсюлмански общности

Ислямът се възприема на Запад като символ на подтисничеството на жените. А дали това наистина е така и дали важи само за тази религия?

Прочети още: Жената в Исляма в сравнение с жената в юдео-християнската традиция

Тази статия има за цел да обясни смъртоносното насилие над жени, наблюдавано в определен контекст през последните години. Тя анализира феномена на убийства и виктимизация на жени през обектива на теорията на Пиер Бурдийо за символично насилие.

Прочети още: Обяснение на убийствата в името на честта на жени в Европа според концепцията на Bourdieu за...

Материалите в тази категория са анализирани в рамките на проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Материалите в тази категория са  изработени по проект HASP Honor Ambassadors against Shame Practices - Grant agreement JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973 с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство (REC) (2014-2020 г.) на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията носят отговорност единствено авторите и при никакви обстоятелства то не може да се разглежда като  отразяващо мнението на Европейския съюз.
Website: www.hasp-project.eu