Sidebar

Библиотека

В първата глава на тази книга се разглежда идеята за насилие, основано на пола, необходимостта от включване на джендър перспектива в правните системи като цяло и отговорностите на държавите по отношение на тези, които са в границите на правната защита.

Прочети още: Половите перспективи при изтезанията: закон и практика

Насилието е динамично събитие, а не статично състояние. Следователно причината за насилието не може да се крие в статични променливи като индивидуални склонности (например самоконтрол) или съвкупност от обстоятелства (например неравенство).

Прочети още: Семейната чест и социалното време

Досега участието на жените в убийствата на честта се обяснява с акцента върху патриархата или концепцията за хегемонистичната мъжественост.

Прочети още: Наистина ли и жените убиват заради чест? Концептуализиране на женското участие в убийствата в...

Въпреки че има немалко литература относно различните културни разбирания за чест и срам, които насърчават насилието, малко е написано от гледна точка на подсъдимите, които са извършили и са признати за виновни за убийство, извършено в името на честта.

Прочети още: Различни културни разбирания за честта, които потикват към убийство: Изследване от перспективата...

Материалите в тази категория са анализирани в рамките на проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Материалите в тази категория са  изработени по проект HASP Honor Ambassadors against Shame Practices - Grant agreement JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973 с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство (REC) (2014-2020 г.) на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията носят отговорност единствено авторите и при никакви обстоятелства то не може да се разглежда като  отразяващо мнението на Европейския съюз.
Website: www.hasp-project.eu