Sidebar

Библиотека

Въпросът за убийствата на честта, който е обхванат от много писания и поговорки през последните дни, е много спорен предмет на обсъждане в рамките на концепцията на традицията.

Прочети още: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ИМЕТО НА ЧЕСТТА В ТУРЦИЮ: ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА УБИЙСТВАТА В ИМЕТО НА ЧЕСТТА И...

Голяма част от дискусията относно правната трансформация на статута на жените в Близкия изток и Северна Африка (MENA) и мюсюлманския свят се отнасяше до семейното право, обикновено наричано в региона като закон за личния статус.

Прочети още: ПОЛ, СЕКСУАЛНОСТ И НАКАЗАТЕЛНИ ЗАКОНИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА: СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Това проучване е само първата част от прогнозираното аналитично проучване на развитието на ислямските институции. То поставя историческите и концептуални основи за по-систематични изследвания в съвременния мюсюлмански живот. 

Прочети още: Структурата на семейството в Исляма

Различията между половете във възприемането на убийството на честта са изследвани в две страни, и двете традиционно считани за култури на честта, но с различна степен на индивидуализъм и колективизъм: Италия и Турция.

Прочети още: Различия между половете във възприемането на убийството на честта в индивидуалистичните срещу...

Патриархатът играе съществена роля в инициирането, подкрепата и разпространението на насилието в близкоизточните общества. Вродената насилствена патриархална полова структура има значителен принос за нормализирането и опрощаването на насилието в обществото чрез изграждане на роли на пола, които се основават на контрол, сплашване и подчинение.

Прочети още: „Насилието, основано на пола в Близкия изток и Северна Африка: повсеместно явление“, от „Пол и...

Материалите в тази категория са анализирани в рамките на проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Материалите в тази категория са  изработени по проект HASP Honor Ambassadors against Shame Practices - Grant agreement JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973 с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство (REC) (2014-2020 г.) на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията носят отговорност единствено авторите и при никакви обстоятелства то не може да се разглежда като  отразяващо мнението на Европейския съюз.
Website: www.hasp-project.eu