Sidebar

Библиотека

Правителството на Обединеното кралство постоянно отстранява насилието, основано на честта, от основния политически дискурс и решава да представи проблема като проблем, който е вграден в културата на малцинствените общности.

Прочети още: Политически отговори на насилието, основано на честта: културен или национален проблем?

В Пакистан убийствата на честта са преобладаващи в цялата страна, въпреки че в някои райони случаите  са взели тревожно висок дял от инцидентите през последните години.

Прочети още: Пилотно проучване на тема: „Убийства в името на честта“ в Пакистан и спазване на закона

Този труд произтича от документацията и размислите на лица и организации от различни региони, общности и култури върху съществуващите и потенциални стратегии за реагиране на „престъпленията на честта“, разглеждани предимно като проява на насилие над жени и нарушаване на правата на жените .

Прочети още: Въведение: „Чест“, истини и грешки

Материалите в тази категория са анализирани в рамките на проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Материалите в тази категория са  изработени по проект HASP Honor Ambassadors against Shame Practices - Grant agreement JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973 с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство (REC) (2014-2020 г.) на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията носят отговорност единствено авторите и при никакви обстоятелства то не може да се разглежда като  отразяващо мнението на Европейския съюз.
Website: www.hasp-project.eu