Sidebar

Социалното изключване води до конфликт, засягащ правото на живот на млади жени, поставяйки ги в конфликт и със собствените им семейства и социални общности.

Статията представя подробен анализ на теориите за патриархата, културния релативизъм, феминистката и марксистката теории, които логично проследяват случаи на убийства в името на честта. Текстът дава и предложения за справяне с явлението.

Линк: http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue9/Version-8/E2109082632.pdf