Sidebar

Докладът проучва проблема за ранните бракове в глобален, но също така и регионален мащаб.

Документът обръща внимание на законодателната, нормативната иинституционалната наредба в България по въпроса за ранните бракове. Проучени са ситуациите още в Румъния и Гърция. Акцент е поставен върху семейните нагласи в ромската общност, а също и върху кампании в конкретни общини за превенция на ранни бракове.

Линк: http://amalipe.com/files/publications/Doklad-prevencia-ranni-brakove-bg.pdf