Sidebar

Статията обяснява значението на темата и връзката между домашното насилие и патриархалността. Тя представя още дебатите за социалните роли на двата пола и дава ценна информация за причините и следствията от насилието в името на честта.

Линк: https://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/50/50-3/JETS_50-3_573-594_Tracy.pdf