Sidebar

Изследван е миллета или формата на социално разделение по религиозен признак в мюсюлманските държави. Включени са различни концепции за етничността и информация за език, религи и най-вече календарни и семейни празници в мюсюлманската религия.

Линк: http://www.amalipe.com/files/publications/Milleta.pdf