Sidebar

Документът представлява резюме на доклада на УНИЦЕФ, който изследва ранните бракове при ромите, ключовите актьори в този процес и съпътстващите го практики и информираността на младите момичета от малцинството за ранната бременност и опасностите, които крие тя.

Докладът посочва мерки, които спомагат за намаляване на практиката и слабите звена в политиките и практиките на национално и местно равнище. Посочени са също и добри примери и препоръки към различните заинтересовани страни.

Линк: https://www.unicef.org/bulgaria/media/1866/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-summary-report-BG.pdf