Sidebar

Библиотека

В този документ ще намерите полезна информация за социалните места, където се събира ромската общност в квартал Столипиново, какви са семейните отношения в махалата и как се практикува семейното съжителство тук.

Прочети още: Резултати от Етнографско изследване на общностите в кв. Столипиново

Книгата разказва за вярванията и практиките според петте стълба на Исляма, за Корана, за връзката с християнството и юдаизма, както и за различните течения в тази религия.

Прочети още: Разбирането за Ислям и мюсюлмански традиции

Настоящето четиво се занимава с политическите и правни реформи в ислямските общества през последните години и в частност с правото на жената на развод.

Прочети още: ЖЕНИТЕ ПОД ВЛАСТТА НА ИСЛЯМА – Пол, правосъдие и политика на Ислямското право

Материалите в тази категория са анализирани в рамките на проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Материалите в тази категория са  изработени по проект HASP Honor Ambassadors against Shame Practices - Grant agreement JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973 с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство (REC) (2014-2020 г.) на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията носят отговорност единствено авторите и при никакви обстоятелства то не може да се разглежда като  отразяващо мнението на Европейския съюз.
Website: www.hasp-project.eu